Menu trasy i zadań

Aby przejść do panelu trasy i zadań, należy kliknąć na odpowiednią ikonę w panelu nawigacji po lewej stronie ekranu.

Po kliknięciu na tę ikonę otworzy się panel „Wyznaczanie trasy i zadań”. Ta zakładka jest podzielona na dwie części:

 • Trasy;
 • Zadania,

Należy pamiętać, że trasy są powiązane z zadaniami, a planowana trasa może być przypisana jako nowe zadanie. Najpierw opisana jest część „Trasy”.

Uwaga
Przeglądając pojazd, użytkownik może kliknąć na ikonę trasy opisaną w sekcji Funkcje i narzędzia mapy. Otworzy się panel trasy, a pojazd zostanie oznaczony jako „Lokalizacja docelowa A”. dzięki czemu można utworzyć trasę rozpoczynającą się od jego pozycji początkowej.

Trasa – Aktualnie istnieją dwa sposoby generowania trasy:

 1. Sposób pierwszy: należy rozpocząć wpisywanie punktu początkowego w polu A. System będzie wyświetlał propozycje po wpisaniu każdej litery. Następnie należy wpisać punkt docelowy w polu B.
 2. Drugą metodą jest kliknięcie na pole A, a następnie na mapę w wybranym miejscu. Użytkownik zauważy, że przesunięty na mapę kursor zmieni kształt na „+”, co wskazuje, że można teraz wybrać punkt. Po wybraniu punktu A system automatycznie aktywuje pole B (lub punkty pośrednie, jeśli są włączone), zatem użytkownik może szybko wybrać następny punkt.

Uwaga
Użytkownik może edytować punkty, korzystając z drugiej metody w następujący sposób: należy kliknąć na pole trasy, które wymaga zmiany, a następnie na wybrane miejsce na mapie. Poprzedni wpis zostanie zastąpiony nowym. Uwaga! System przejdzie do następnego punktu trasy (jeśli są dostępne) i użytkownik będzie mógł wprowadzić zmiany. Aby anulować wybór punktu, należy kliknąć puste miejsce poza mapą, lecz w obrębie okna.

Pojazdy użytkownika sieci mogą służyć jako punkty docelowe, jeśli trasa jest wprowadzana za pomocą pierwszej metody.

Dodaj więcej punktów – jeśli użytkownik chce dodać pośredni punkt, może to zrobić, korzystając z tego przycisku. W ten sposób można dodać kolejną lokalizację do trasy. Można wybrać maksymalnie 10 takich lokalizacji. Jeśli użytkownik chce zmienić kolejność lokalizacji, może to zrobić, klikając je i przeciągając.

Pokaż flotę – ten przełącznik kontroluje wyświetlanie pojazdu użytkownika na mapie. Może być w pozycji „Włącz”  – pokazuje flotę, lub „Włączone”– nie pokazuje floty.

Ustawienia – tutaj można konfigurować logikę tras. Użytkownik może wybrać opcję omijania określonych punktów na mapie lub stosowania pewnych zasad:

 • Unikaj: Promy;
 • Unikaj: Autostrady;
 • Unikaj: Opłaty;
 • Zasady czasu jazdy – stosuje następującą logikę dla kalkulacji trasy: 4,5 godzin jazdy – 45 minut odpoczynku – 4,5 godzin jazdy – 11 godzin odpoczynku – powtórzyć od początku (ta opcja jest domyślnie włączona).
 • Promień poszukiwania pojazdu (max 200 km) – użytkownik może wprowadzić liczbę całkowitą określającą promień w kilometrach. System będzie wyszukiwał pojazdy (pojazdy ze statusem „Brak sygnału” nie są uwzględniane) wokół punktu A (punkt początkowy) w określonym promieniu i wyświetli w podsumowaniu trasy najbliższy z nich. Można też wybrać inne pojazdy w zdefiniowanym promieniu. Obszar wyszukiwania będzie wyświetlany na mapie.

Po wprowadzeniu punktów docelowych na mapie pojawi się kilka dostępnych opcji, a na panelu trasy wyświetli się jej podsumowanie. Podsumowanie zawiera:

 • Liczba pojazdów w określonym promieniu wokół punktu początkowego – z listą rozwijaną pozwalającą wybrać jeden z pojazdów (wyświetlanych jest maksymalnie 5 pojazdów znajdujących się najbliżej);
 • Wybrany pojazd – ze szczegółami takimi jak: przypisany kierowca, przybliżony czas do punktu początkowego, odległość od punktu początkowego; ponadto na mapie będzie wyświetlana trasa (linia przerywana) od lokalizacji pojazdu do punktu początkowego;
 • Dodaj do punktu początkowego – ten przycisk pozwala dodać nowy punkt początkowy do trasy odpowiadający aktualnej lokalizacji pojazdu; poprzedni punkt początkowy zostanie przeniesiony w dół listy.
 • Czas przejazdu – przybliżony czas trwania podróży;
 • Odległość przejazdu;
 • Czas jazdy/Czas odpoczynku – jeśli ustawiono zasady dotyczące czasu jazdy;
 • Szacowane przybycie.

Aktualnie wybrana trasa będzie zaznaczona kolorem niebieskim. Dostępne trasy będą zaznaczone kolorem białym. Użytkownik może wybierać inne trasy, klikając na mapie lub na panelu. Jeśli wybrano „Zasady dotyczące czasu jazdy” (Driving time rules), na mapie będą wyświetlane orientacyjne przystanki.

Jeśli w określonym promieniu wyszukiwania wokół punktu początkowego trasy dostępny jest pojazd, u dołu panelu pojawi się przycisk „Utwórz zadanie”. Po kliknięciu na ten przycisk otworzy się formularz tworzenia nowego zadania dla pojazdu znajdującego się najbliżej punktu startowego (jeśli w pobliżu znajduje się więcej niż jeden pojazd). Aby utworzyć zadanie dla innego pojazdu, należy wybrać pojazd u góry ekranu. Okno „Utwórz zadanie” jest opisane w kolejnej sekcji.

Uwaga
Tworzenie zadania rozpoczyna się w zakładce tras; po kliknięciu na przycisk „Utwórz nowe zadanie” w zakładce „Zadania” użytkownik wróci do zakładki „Trasy”, aby najpierw utworzyć trasę dla pojazdu znajdującego się w pobliżu.


Tworzenie trasy na podstawie zlecenia

Po wprowadzeniu modułu Zlecenia użytkownik może przypisać utworzone wcześniej zlecenie poprzez menu „Wyznaczanie trasy i zadań”. Po otwarciu tego menu utworzone wcześniej zlecenie będzie wyświetlane na mapie w sposób pokazany poniżej.

Strzałka w górę oznacza miejsce odbioru, a strzałka w dół – miejsce dostawy. Po przesunięciu kursora nad jeden z tych punktów zaznaczone zostaną oba punkty i wyświetlą się dodatkowe informacje dotyczące ładunku.

Po kliknięciu na jeden z tych punktów na mapie dane zlecenie zostanie zaznaczone i wyświetli się dla niego sugerowana trasa. Pojawi się dodatkowy panel z informacjami na temat trasy i ładunku.

Uwaga
W przypadku użycia zlecenia dla trasy nie można przesuwać punktów docelowych tak, aby punkt dostawy znajdował się przed punktem odbioru. System nie pozwoli na taką zmianę.

Aby wybrać kilka zleceń, po zaznaczeniu pierwszego z nich należy kliknąć na następny punkt odbioru na mapie. Trasa dostosuje się automatycznie, aby zaproponować najbardziej optymalną drogę. Do punktów docelowych zostaną dodane punkty odbioru i dostawy.

Jedna trasa może zawierać maksymalnie 5 takich zadań. Aby usunąć zlecenie, należy usunąć jeden z punktów zlecenia z punktów docelowych na pasku po lewej stronie. Po usunięciu jednego z punktów całe zlecenie zostanie usunięte z trasy.