Trasovanie a úlohy

Pre prístup na panel Trasovanie a úlohy sa klikne na príslušnú ikonu na navigačnom paneli na ľavej strane obrazovky.

Panel “Trasovanie a Úlohy” je rozdelený na dve časti:

 • Trasovanie (Routing);
 • Úlohy;

Je nutné poznamenať, že trasovanie je prepojené s úlohami a plánovaná trasa môže byť priradená ako nový úloha. Najprv je popísaná časť trasovanie.

Poznámka
Pri prehľade vozidlá možno kliknúť na plánovaciu ikonu “Mapové funkcie a nástroje”. Otvorí sa plánovací panel a vozidlo sa označí ako “Destinácia A” a je možné vytvoriť trasu tohto vozidla od svojej počiatočnej polohy.

Trasa – K dispozícii sú dva spôsoby generovania trasy:

 1. Prvá metóda: začína sa v poli “A”. S každým zapísaným písmenom systém ponúkne odporúčania. Potom sa musí zapísať cieľový bod do poľa “B”.
 2. Druhým spôsobom je kliknúť do poľa “A” a potom kliknúť na požadovaný cieľ v mape. Kurzor sa na mape zmení na “+”, čo indikuje, že funkcia výberu bodu je aktívny. Po výbere bodu “A” systém automaticky presunie výber do bodu “B (alebo prostredný bod (y), ak je aktivované viac bodov), používateľ tak môže rýchlo pokračovať vo voľbe ďalších bodov.

Poznámka
použitím druhej metódy možno body editovať nasledovne: klikne sa do poľa trasy, ktorá sa má zmeniť a potom sa klikne na miesto v mape. Tým sa prepíše predchádzajúce vstup. Pozor! Systém sa posunie na nasledujúci bod trasy (ak je ich viac) a užívateľ tak môže prepísať nasledujúce body. Pre zrušenie výberu bodov musí používateľ kliknúť na prázdny priestor mimo mapu, ale vnútri okna.

Vozidlá užívateľa môžu byť použité ako cieľový bod pri zápise adresy trasy za použitia prvej metódy.

Pridať viac bodov – ak je nutné pridať prejazdový bod, klikne sa na toto tlačidlo. Tým sa do trasy doplní ďalšie miesto. Maximálny počet miest v trase je desať. Ak chce používateľ zmeniť poradie bodov v trase, vykoná to kliknutím a presunutím bodov medzi sebou.

Zobraziť flotilu – tento posuvník riadi zobrazenie vozidiel na mape.

Nastavenie – definuje logiku trasovanie. Tu sa môže trasa byť upravená uplatnením niektorých obmedzení:

 • Vynechať: Trajekty;
 • Vynechať: Diaľnica;
 • Vynechať: Mýto;
 • Časové podmienky riadenia – pri kalkulácie trasy sa berie do úvahy: 4,5 hod. Riadenie – 45 minút odpočinok – 4,5 hod. Riadenie – 11 hod. Odpočinok – a opäť znova (toto pravidlo sa uplatňuje automaticky).
 • Vyhľadať vozidlo v oblasti okruhu (max 200 km) – možné vložiť celé číslo, ako údaj o polomere v km. Systém vyhľadá vozidla (vozidlá so stavom “Bez signálu” sa neberú do úvahy) okolo bodu “A” (počiatočný bod) s definovaným polomerom a zobrazí najbližšie k trase s možnosťou vybrať iné vozidlá v danom polomeru. Vyhľadávacie kruh sa zobrazí na mape.

Po vložení bodov trasy sa na mape zobrazia niekoľko variantov a na paneli trasy sa zobrazí sumár trasy. zobrazuje:

 • Počet vozidiel v definovanom polomere okolo počiatočného bodu – sa zoznamom k výberu jedného z vozidiel (maximálne sa zobrazuje 5 najbližších vozidiel);
 • Vybrané vozidlo – s podrobnosťami ako: priradený vodič, približná doba k dosiahnutiu počiatočného bodu, vzdialenosť k počiatočnému bodu, na mape bude zobrazená trasa (prerušovanou čiarou) z miesta vozidla k počiatočnému bodu;
 • Pridať k počiatočnému bodu – kliknutím na toto tlačidlo sa pridá do trasy nový počiatočný bod, čo je aktuálna poloha vozidla. Predchádzajúce počiatočný bod sa posunie v zozname dolu.
 • Doba jazdy – približná dĺžka trvania jazdy;
 • Vzdialenosť;
 • Čas jazdy / odpočinku – ak sú zapnuté časové podmienky riadenia;
 • Predpokladaný príchod.

Aktuálne zvolená trasa je na mape zvýraznená modro, variantné trasy bielo. Voľba alternatívne trasy sa vykoná buď kliknutím na trasu alebo na paneli. Ak sú pri nastavení aplikované časové podmienky konania, potom sa na mape zobrazia predpokladanej prestávky.

Ak sa vozidlo nachádza v definovanom polomere, v spodnej časti panelu sa objaví tlačidlo “Vytvoriť úlohu”. Keď sa na ne klikne, otvorí sa formulár “vytvoriť novú úlohu” pre vozidlo najbližšie počiatočnému bodu (keď je v blízkosti viac než jedno vozidlo). Pre vytvorenie úlohy pre iné vozidlo sa musí v hornej časti obrazovky vybrať iné vozidlo. Okno “Vytvoriť nový úloha” je popísané v nasledujúcom oddiele. Je tiež možné zmeniť počiatočný polohu zatrhnutím zaškrtávacieho políčka “Pridať k počiatočnému bodu”, čo automaticky zmení počiatočný bod trasy za aktuálnu polohu vozidla.

Poznámka
Tvorba úlohy začína na štítku “Trasovanie”. Kliknutím na “Vytvoriť novú úlohu” sa používateľ vráti späť na štítok “Trasovanie”, aby sa najprv vytvorila trasa s najbližšie dostupnými vozidlami.