API

API (application programming interface) umožňuje uživatelům integrovat systém sledování s vlastními systémy, vytahovat či přesouvat data o různých entitách.

Klient dá požadavek HTTP do systému, poskytující informaci o zamýšlené akci. Obvykle používané příkazy HTTP:

  • GET – Čti zdroj;
  • POST – Změň stav zdroje;

Požadovaný obsah se poskytyju ve formátu JSON s kódováním  UTF-8. Jestliže je použit jiný formát, je to uvedeno v popisu metody.

Stavový kód HTTP identifikuje stav požadavku – pro úspěšné požadavky se vrací kód 200. Spolu s touto odpovědí přichází ze serveru požadovaná informace.  Odpovědi se liší podle typu použitého API. Odpovědi API pro různé typy API jsou popsány v příslušných oddílech.

Nastane-li chyba při odeslaném požadavku, systém vrátí zprávu se stavovým kódem. Obvyklé chybové kódy:

  • Kód 400 – Chybný požadavek – nebyl rozpoznán požadavek API.
  • Kód 401 – Neautorizovaný – Znamená to, že chybí ověření přihlašovacích údajů nebo jsou nesprávné;
  • Kód 403 – Zakázáno – Klient nemá právo přístupu k požadovanému zdroji nebo k provedení požadované akce;
  • Kód 404 – Nenalezeno – Požadovaný zdroj nebyl nalezen.
  • Kód 500 – Vnitřní chyba serveru –kontaktujte technickou podporu poskytovaltele služby.

Chybové kódy poskytují obecnou informaci o typu chyby, umožňuji tak uživateli identifikovat kořen problému.

Některá API mají ve svých odpovědích volitelné elementy (parametry), volitelné parametry mohou být z různých důvodů systémem přeskočeny (žádná data, špatná data,  uplynutí času pro odpověď, atd.). Nelze předpokládat, že určitá volitelná data budou vždy v odpovědi zahrnuta.


Limity API

Všechna API mají jedno omezení:

  • Maximálně 1000 požadavků za minutu.

Toto omezení platí pro všechna existující API v systému sledování.


Autentizace API

Pro použití API pro různé klienty a jejich integraci s různými systémy je požadována autorizace. Pro to je nutno mít API_key.

Klienti mohou obdržet klíč API pouze od svého poskytovatele služby. Klíč API obsahuje náhodně generované písmena, číslice a symboly.

Příklad požadavku s použitím klíče API:

Jestliže klíč API expiroval, byl odstraněn nebo deaktivován, systém vrátí následující odpověď:

Koncové body API, parametry požadavků a odpovědi poskytuje “Swagger” prostřednictvím odkazu: https://api.fm-track.com

Poznámka
Ve všech typech API se vždy musí specifikovat verze API.

Důležité!
Z důvodu neustálého vývoje API i systémů ze kterých se požadují informace, mohou občas uživatelé obdržet parametry neuvedené v popisech. Doporučuje se ignorovat neznámé parametry, jež nejsou v popise jednotlivých API dokumentovány.