Polityka prywatności

Polityka prywatności
aplikacji OnTrack


25.04.2017
Wilno

Niniejsza Polityka prywatności aplikacji OnTrack (zwana dalej „Polityką prywatności”) opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy twoje dane osobiste.

 1. Jakie informacje o tobie zbieramy?
 • imię, nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer urządzenia mobilnego;
 • dane o twojej lokalizacji;
 • zdjęcia i wiadomości wysyłane przez moduł komunikacji.

 

 1. Jaki jest cel tej Polityki prywatności? 
 • Wykonywanie usług kontroli transportu i zapewnienie jakości;
 • Przekazanie ci przydatnych informacji;
 • Wypełnienia zobowiązań umownych;
 • Inne przypadki określone w przepisach prawnych.
 • Ponadto wykorzystujemy zebrane informacje, aby odpowiadać na twoje pytania na temat konta lub pomagać przy rozwiązywaniu problemów.
 • Możemy też używać twoich informacji do celów wewnętrznych, takich jak audyty, analiza danych oraz badania w celu ulepszania naszych produktów, usług, komunikacji z klientem, treści.

 

 1. W jaki sposób przechowujemy i chronimy informacje zebrane na twój temat?
 • Stosujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony twoich danych osobistych, gdy znajdują się pod naszą kontrolą. Jednak nawet te zabezpieczenia nie gwarantują, że twoje dane nie zostaną utracone, niewłaściwie wykorzystane lub zmienione.
 • Zachowujemy informacje tylko tak długo, jak są potrzebne lub jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub postanowienia organów państwowych. Podczas niszczenia danych osobistych stosujemy odpowiednie procedury, aby usunąć te dane lub uniemożliwić ich odczyt (na przykład niszcząc dokumenty w niszczarce lub czyszcząc nośniki elektroniczne).

 

 1. Kiedy udostępniamy informacje zebrane na twój temat? 
 • Bez twojej zgody nie sprzedajemy, nie udzielamy licencji, nie wypożyczamy ani w inny sposób nie przekazujemy twoich danych osobistych niepowiązanym stronom trzecim (strony spoza firmy Ruptela UAB) do celów promowania ich produktów lub usług. Możemy jednak przekazać twoje dane niepowiązanym stronom trzecim w następujących przypadkach:
  • Możemy przekazać twoje dane osobiste stronom trzecim za twoją zgodą;
  • Możemy przekazać informacje o użytkowniku konta głównemu posiadaczowi konta (stronie odpowiedzialnej finansowo za konto);
  • Możemy przekazać informacje zewnętrznym sprzedawcom i partnerom, którzy realizują transakcje lub wykonują usługi w naszym imieniu (na przykład rozliczenia, naprawy);
  • Możemy sprzedać, ujawnić lub przekazać informacje na twój temat w ramach korporacyjnych transakcji biznesowych, takich jak fuzje i przejęcia, joint venture, reorganizacja przedsiębiorstw, finansowanie lub sprzedaż aktywów spółki, a także w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego, gdzie informacje takie mogą być przekazywane jako aktywa firmy w transakcji;
  • Możemy przekazywać dane osobiste oraz inne informacje na twój temat, jeśli w dobrej wierze uważamy, że dostęp do tych informacji, ich wykorzystanie, zachowanie lub przekazanie są z uzasadnionych przyczyn konieczne;
  • Aby przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, regulacji, procedur prawnych lub prawomocnej decyzji organu państwowego;
  • W związku z roszczeniami, sporami lub postępowaniem – sądowym lub pozasądowym;
  • Aby chronić użytkowników naszych usług i innych przewoźników lub dostawców przed nielegalnym, niewłaściwym lub niezgodnym z prawem korzystaniem z takich usług lub ich subskrypcją.

 

 1. Co jeszcze powinieneś wiedzieć, korzystając z aplikacji mobilnej?
 • Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego urządzenia mobilnego; dlatego powinieneś zadbać, by spełniało ono wymogi techniczne oraz wymogi w zakresie bezpieczeństwa.
 • Masz obowiązek zadbać, abyś był jedyną osobą korzystającą z usług w aplikacji mobilnej; dlatego powinieneś dopilnować, by nikt inny nie miał dostępu do twojego urządzenia mobilnego oraz do twoich danych do logowania.
 • Przekazane przez ciebie dane mogą być udostępnione stronom trzecim tylko w wyjątkowych przypadkach przewidzianych przez prawo Republiki Litewskiej.
 • Masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Ruptela UAB, uzyskać informacje na temat źródeł, z których pochodzą dane oraz celów, w jakich są przetwarzane, a także zażądać korekty nieprawidłowych, niekompletnych, niedokładnych danych osobowych. Przysługują ci także inne prawa przewidziane w Ustawie o ochronie prawnej danych osobowych obowiązującej w Republice Litewskiej.
 • Aby zapewnić bezpieczeństwo przekazanych przez ciebie danych w przypadku zgubienia urządzenia mobilnego i/lub przekazania go osobie trzeciej, lub jeśli okaże się, że osoby trzecie poznały twoje dane (w tym dane do logowania) i/lub we wszystkich innych okolicznościach, gdzie istnieje ryzyko, że urządzenie mobilne i/lub twoje dane mogą być wykorzystane przez nieupoważnione strony trzecie, jesteś zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym firmę Ruptela UAB.

 

 1. Aktualizacje Polityki prywatności i dane kontaktowe
 • Możemy zaktualizować tę Politykę prywatności w dowolnej chwili, aby wprowadzić zmiany lub wyjaśnić nasze działania. Jeśli wprowadzimy zmiany, dostosujemy datę w górnej części Polityki prywatności. Jeśli będziemy chcieli wykorzystywać dane osobiste w zasadniczo odmienny sposób, powiadomimy cię, publikując informację o zmianach na naszej stronie internetowej co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wprowadzeniem takich zmian oraz uzyskamy twoją zgodę, jak wskazano powyżej, na wszelkie istotne zmiany w zakresie ujawniania informacji osobistych. Powinieneś często przeglądać tę Politykę prywatności, aby uzyskać najnowsze informacje oraz poznać datę wejścia w życie zmian.
 • Zapewniamy, że ta Polityka prywatności nieustannie będzie sprawdzana i aktualizowana. Polityka prywatności jest zgodna z odpowiednimi przepisami prawa. Jeśli w życie wejdą nowe przepisy lub zmiany, będzie ona aktualizowana.
 • W razie pytań lub uwag dotyczących tej Polityki prywatności lub na temat praktyk w zakresie prywatności stosowanych w firmie Ruptela UAB, prosimy o kontakt telefoniczny na numer +37052045030 lub o wiadomość e-mail na adres [email protected]. Pytania lub uwagi dotyczące prywatności możesz także kierować na adres:

UAB „Ruptela”
Perkūnkiemio g. 6.
LT-12130 Vilnius
Lithuania