Vytvoření nové události

Pro vytvoření nové události se musí kliknout na pole “ + Nová událost”,.

Otevře se nové okno.

V tomto okně se vyplňují parametry nové události. K dispozici jsou následující pole:

 • Stav události– může být “ON” nebo “Off” (definuje jestli je událost aktivní  a spouští či nespouští alarm přiřazený vozidlu, lze později změnit)
 • Název události – pojmenování události;
 • Potvrzení odeslání – seznam možností jak bude systém uživatele informovat o spuštěné události. K dispozici jsou následující varianty:
  • Emailová zpráva – tato volba přidá další konfigurační pole pro zápis:
  • Emailové adresy – emailová adresa (nebo adresy), na které se má upozornění zaslat.  Pro zapsání více adres je nutné adresy oddělovat čárkou “,”. Email bude potom zvýrazněn jako separátní objekt, může být odstraněn kliknutím na malý “x” na pravé straně emailu. Toto pole je povinné;

 • Předmět emailu – Předmět, věc, jež bude v emailu zobrazena. Obvykle je to nazváno “<Událost_Nazev> spuštěna”. Toto pole je povinné;
 • Obsah emailu – Obsah zaslaného emailu. Obvykle se jedná o popis události. Toto pole je povinné.
 • Systémové uvědomění – Je-li zvolena tato varianta, potom je upozornění na událost zobrazeno pouze v systému sledování;
 • Systémové uvědomění a emailová zpráva – v této variantě bude uvědomění o události zobrazeno v systému sledování a bude odeslán email  (bude požadováno vyplnit další pole emailu).

Poznámka
Uvědomění se netýká události samotné, spuštěné události jsou stále logovány v systému a lze je prohlížet v příslušných sekcích systému sledování.

 • Popis – krátký popis události, obvykle slouží pro  připomenutí proč byla událost vytvořena a za jakým účelem;
 • Spuštění výstrahy – Toto pole definuje, kdy spustit výstrahu. K dispozici jsou tři možnosti:
  • Na začátku – alarm se spustí na začátku události;
  • Na konci – alarm se spustí na konci události;
  • Obojí – alarm se spustí na začátku i na konci události. (Např. Řidič vstoupí do uživatelské oblasti, spustí se alarm, po čase z oblasti vystoupí, opět se spustí alarm).
 • Podmínky – Zde se volí podmínky, za jakých se alarm spustí. K výběru jsou tři možnosti:
  • Podmínka oblasti – Podmínka definována zeměpisnou oblastí; Definuje se následujícími parametry:
   • Uvnitř – Alarm se spustí při vstupu do oblasti;
   • Vně – Alarm se spustí při opuštění oblasti;
   • Oblast – Oblast spuštění.

 • Vstupní podmínka – Podmínka definována stavem vstupu; Je konfigurována následujícími parametry:
  • Vstup – Vstup se vybere ze seznamu standardních vstupů;
  • Rovnice – Definuje vztah vstupu k hodnotě (rovná se, větší než, menší než, atd.);
  • Hodnota – Numerická hodnota pro logický vztah. (Např. napětí baterie je menší nebo rovno 22)

 • Zapalování – Podmínka definovaná stavem zapalování. Tato podmínka je konfigurována pouze dvěma parametry:
  • Zapalování zapnuto;
  • Zapalování vypnuto.

 • Dodatečná podmínka –lze aktivovat kliknutím na symbol “+” pod první podmínkou.

Tím se k události přidá další podmínka a logický činitel. Jsou dvě možnosti:

 • A – Událost se spustí při splnění obou podmínek;
 • Nebo – Událost se spustí při spuštění jedné z těchto dvou podmínek.

Pro odstranění podmínky musí uživatel kliknout na tlačítko “Odstranit” umístěné nad každou podmínkou. Tlačítko funguje pro posdmínku ke které je přiřazeno.

Po vyplnění všech polí se musí stiknout tlačítko “Vytvořit”, jinak nebude událost uložena. Jestliže se vytvořená událost nemá uložit, musí se kliknout na tlačítko “Zavřít” nebo kliknout kdekoliv mimo okno “Vytvořit novou událost”.