Vytvorenie novej udalosti

Pre vytvorenie novej udalosti sa musí kliknúť na pole “+ Nová udalosť”.

Otvorí sa nové okno.

V tomto okne sa vypĺňajú parametrami nové udalosti. K dispozícii sú nasledujúce polia:

 • Stav udalosti – môže byť “ON” alebo “Off” (definuje či je udalosť aktívna a spúšťa či nespúšťa alarm priradený vozidlu, možno neskôr zmeniť)
 • Názov udalosti – pomenovanie udalosti;
 • Potvrdenie odoslania – zoznam možností ako bude systém používateľa informovať o spustené udalosti. K dispozícii sú nasledujúce varianty:
  • Emailová správa – táto voľba pridá ďalšie konfiguračné polia pre zápis:
  • Emailové adresy – emailová adresa (alebo adresy), na ktoré sa má upozornenie zaslať. Pre zapísanie viac adries je nutné adresy oddeľovať čiarkou “,”. Email bude potom zvýraznený ako separátne objekt, môže byť odstránený kliknite na malý “x” na pravej strane emailu. Toto pole je povinné;

 • Predmet emailu – predmet, vec, ktorá bude v emailu zobrazená. Zvyčajne je to nazvané “<Udalosť_Názov> spustená”. Toto pole je povinné;
 • Obsah emailu – obsah zaslaného emailu. Zvyčajne sa jedná o opis udalosti. Toto pole je povinné.
 • Systémové uvedomenie – ak je vybraná táto verzia, potom je upozornenie na udalosť zobrazuje iba v systéme sledovania;
 • Systémové uvedomenie a emailová správa – v tejto verzii bude uvedomenie o udalosti zobrazené v systéme sledovania a bude odoslaný email (bude požadované vyplniť ďalšie polia emailu).

Poznámka
Uvedomenie sa netýka udalosti samotnej, spustené udalosti sú stále logovanie v systéme a možno ich prezerať v príslušných sekciách systému sledovania.

 • Popis – krátky popis udalosti, zvyčajne slúži pre pripomenutie prečo bola udalosť vytvorená a za akým účelom;
 • Spustenie výstrahy – toto pole definuje, kedy spustiť výstrahu. K dispozícii sú tri možnosti:
  • Na začiatku – alarm sa spustí na začiatku udalosti;
  • Na konci – alarm sa spustí na konci udalosti;
  • Oboje – alarm sa spustí na začiatku i na konci udalosti. (Napr. Vodič vstúpi do užívateľskej oblasti, spustí sa alarm, po čase z oblasti vystúpi, opäť sa spustí alarm).
 • Podmienky – tu sa volí podmienky, za akých sa alarm spustí. K výberu sú tri možnosti:
  • Podmienka oblasti – podmienka definovaná geografickou oblasťou; Definuje sa nasledujúcimi parametrami:
   • Vnútri – alarm sa spustí pri vstupe do oblasti;
   • Zvonka – alarm sa spustí pri opustení oblasti;
   • Oblasť – oblasť spustenie.

 • Vstupné podmienka – podmienka definovaná stavom vstupu; Je konfigurovaná nasledujúcimi parametrami:
  • Vstup -vstup sa vyberie zo zoznamu štandardných vstupov;
  • Rovnica – definuje vzťah vstupu k hodnote (rovná sa, väčšie ako, menšie ako, atď.);
  • Hodnota – numerická hodnota pre logický vzťah. (Napr. Napätie batérie je menšie alebo rovné 22)

 • Zapaľovanie – podmienka definovaná stavom zapaľovania. Táto podmienka je konfigurovaná iba dvoma parametrami:
  • Zapaľovanie zapnuté;
  • Zapaľovanie vypnuté.

 • Dodatočná podmienka – možno aktivovať kliknutím na symbol “+” pod prvou podmienkou.

Tým sa k udalosti pridá ďalšia podmienka a logický činiteľ. Sú dve možnosti:

 • A – udalosť sa spustí pri splnení oboch podmienok;
 • Alebo – udalosť sa spustí pri spustení jednej z týchto dvoch podmienok.

Pre odstránenie podmienky musí užívateľ kliknúť na tlačidlo “Odstrániť” umiestnené nad každou podmienkou. Tlačidlo funguje pre podmienku ku ktorej je priradené.

Po vyplnení všetkých polí sa musí stlačiť tlačidlo “Vytvoriť”, inak nebude udalosť uložená. Ak sa vytvorená udalosť nemá uložiť, musí sa kliknúť na tlačidlo “Zatvoriť” alebo kliknúť kdekoľvek mimo okno “Vytvoriť novú udalosť”.