Sestava událostí

Sestava událostí – tato sestava je zaměřena hlavně na čas spuštění, trvání a ostatní parametry událostí. Nejprve se musí zvolit období pro které má být sestava generována.

Období – kliknutím na “Období” se zobrazí kalendář pro výběr. Volba se provede kliknutím na požadovaný počáteční a koncový den. Zvolené dny se zvýrazní modře.  Aktuální den je zvýrazněn modrým trojúhelníčkem v levé horní části aktuálního datumu.  Výběrem aktuálního dne se trojúhelníček změní na bílý.  Maximální rozsah období je 1 měsíc. Po výběru se zvolené období zobrazí v panelu “Období”.

Minimální rozsah je 1 den.  Výběr období jednoho dne se provede dvojklikem levým tlačítkem myši na požadovaný den. Následně se vybere parametr podle kterého se má sestava vytvořit.

Sestava podle – k dispozici je výběr podle:

 • Řidičů;
 • Objektů.

Sestava zobrazí informace (parametry: vzdálenost, místo počátku události, atd.) pro zvolený cíl (Řidič nebo Objekt).

Objekty/Řidiči – (závisí na volbě v “Sestava podle”) umožňuje zvolit objekty/řidiče pro které se sestava generuje.  Volba se provede kliknutím na pole Objekty/Řidiči, rozbalí se seznam všech objektů/řidičů uživatele.  Kliknutím na název objektu/řidiče se objekt přidá do seznamu. Po ukončení výběru se seznam zavře kliknutím kdekoliv mimo seznam objektů, ale uvnitř okna Vytvoření nové sestavy. Jestliže se klikne mimo okno, okno se zavře bez uložení seznamu. Aktuálně je možno zvolit pro jednu sestavu maximálně 500 objektů/řidičů.

Pro vozové parky s velkým počtem objektů je implementována vyhledávací lišta. Seznam objektů se automaticky aktualizuje s každým zapsaným písmenem.

Výběrem objektů/řidičů se přidají do seznamu ve formě modrých polí. Chce-li uživatel ze seznamu odstranit některé objekty/řidiče musí kliknout na křížek x umístěný napravo od názvu objektu/řidiče.

Po volbě objektů či řidičů se musí zvolit, jak bude sestava seskupena.  Je třeba zvolit parametry v Seznamu sloupců.

Seskupit podle – umožňuje definovat podle čeho bude sestava seskupena, k dispozici jsou následující volby:

 • Den;
 • Objekty;
 • Události.

Poté následuje seznam sloupců.

 • Počátek události – čas zahájení události;
 • Název události.

Další možné volby:

 • Spuštění výstrahy – zobrazí, kdy systém spustil událost (při začátku, na konci nebo v obou případech);
 • Řidič – jméno řidiče;
 • Období – trvání od začátku do konce události;
 • Čas konce události – čas, kdy skončila;
 • Místo konce události – místo, kde událost skončila;
 • Místo na začátku – místo zahájení události;
 • Tachometr na konci – tachometr na konci události;
 • Tachometr na začátku – tachometr na začátku události;
 • Typ upozornění – zobrazuje jaký typ upozornění byl odeslán po registraci události (žádné, email, systémové upozornění);
 • Upozornění doručeno – zobrazení zda upozornění bylo nebo nebylo doručeno;
 • Název objektu;
 • Typ jízdy – je-li definován (služební nebo soukromá).

Po výběru parametrů může uživatel zvolit pro které parametry má být sestava generována.

Události – zde je možné vybrat existující události, jež mají být zahrnuty v sestavě. Události nevybrané v tomto okně nebudou v sestavě zobrazeny. Tento proces výběru je identický s volbou objektů/řidičů. Nakonec lze zahrnout součet za sestavu.

Součet za sestavu – aktivaci této volby se v sestavě zobrazí sumarizace údajů (např.: Sestava jízd  – obsahuje dlouhý seznam všech jízd. Součet zobrazí sumarizaci v každém sloupci, např. “dobu jízdy”, “dobu zastávek, atd.).

Pro vytvoření sestavy se klikne na tlačítko “Generovat”

Zrušení tvorby sestavy se provede buď stiskem tlačítka “Zrušit” nebo kliknutím kdekoliv mimo okno “Vytvoření nové sestavy”.