Zostava udalostí

Zostava udalostí– táto zostava je zameraná hlavne na čas spustenia, trvania a ostatné parametre udalostí. Najprv sa musí zvoliť obdobie pre ktoré má byť zostava generovaná.

Obdobie – kliknutím na “Obdobie” sa zobrazí kalendár pre výber. Voľba sa vykoná kliknutím na požadovaný počiatočný a koncový deň. Zvolené dni sa zvýraznia modrou farbou. Aktuálny deň je zvýraznený modrým trojuholníkom v ľavej hornej časti aktuálneho dátumu. Výberom aktuálneho dňa sa trojuholníček zmení na biely. Maximálny rozsah obdobie je 1 mesiac. Po výbere sa zvolené obdobie zobrazí v paneli “Obdobie”.

Minimálny rozsah je 1 deň. Výber obdobie jedného dňa sa vykoná dvojklikom ľavým tlačidlom myši na požadovaný deň. Následne sa vyberie parameter podľa ktorého sa má zostava vytvoriť.

Zostava podľa – k dispozícii je výber podľa:

 • Vodičov
 • Objektov

Zostava zobrazí informácia (parametre: vzdialenosť, miesto začiatku udalosti, atď.) Pre zvolený cieľ (Vodič alebo Objekt).

Objekty / Vodiči– (závisí na voľbe v “Zostava podľa”) umožňuje zvoliť objekty / vodiča pre ktoré sa zostava generuje. Voľba sa vykoná kliknutím na pole Objekty / Vodiči, rozbalí sa zoznam všetkých objektov / vodičov užívateľa. Kliknutím na názov objektu / vodiča sa objekt pridá do zoznamu. Po ukončení výberu sa zoznam zatvorí kliknutím kdekoľvek mimo zoznam objektov, ale vnútri okna Vytvorenie novej zostavy. Ak sa klikne mimo okno, okno sa zavrie bez uloženia zoznamu. Aktuálne je možné zvoliť pre jednu zostavu maximálne 500 objektov / vodičov.

Pre vozové parky s veľkým počtom objektov je implementovaná vyhľadávací lišta. Zoznam objektov sa automaticky aktualizuje s každým zapísaným písmenom.

Výberom objektov / vodičov sa pridajú do zoznamu vo forme modrých polí. Ak chce užívateľ zo zoznamu odstrániť niektoré objekty / vodiča musí kliknúť na krížik x umiestnený napravo od názvu objektu / vodiča.

Po voľbe objektov či vodičov sa musí zvoliť, ako bude zostava zoskupená. Je potrebné zvoliť parametre v Zozname stĺpcov.

Zoskupiť podľa – umožňuje definovať podľa čoho bude zostava zoskupená, k dispozícii sú nasledujúce voľby:

 • Deň
 • Objekty
 • Udalosti

Potom nasleduje zoznam stĺpcov.

 • Počiatok udalosti – čas začiatku udalosti;
 • Názov udalosti.

Ďalšie možné voľby:

 • Spustenie výstrahy – zobrazí, kedy systém spustil udalosť (pri začiatku, na konci alebo v oboch prípadoch);
 • Vodič – meno vodiča;
 • Obdobie – trvanie od začiatku do konca udalosti;
 • Čas konca udalosti – čas, kedy skončila;
 • Miesto konca udalosti – miesto, kde udalosť skončila;
 • Miesto na začiatku – miesto začatia udalosti;
 • Tachometer na konci – tachometer na konci udalosti;
 • Tachometer na začiatku – tachometer na začiatku udalosti;
 • Typ upozornenie – zobrazuje aký typ upozornenia bol odoslaný po registrácii udalosti (žiadne, email, systémové upozornenia);
 • Upozornenie doručené – zobrazenie či upozornenie bolo alebo nebolo doručené;
 • Názov objektu;
 • Typ jazdy – ak je definovaný (služobné alebo súkromná).

Po výbere parametrov môže používateľ zvoliť pre ktoré parametre má byť zostava generovaná.

Udalosti – tu je možné vybrať existujúce udalosti, ktoré majú byť zahrnuté v zostave. Udalosti nevybrané v tomto okne nebudú v zostave zobrazené. Tento proces výberu je identický s voľbou objektov / vodičov. Nakoniec možno zahrnúť súčet za zostavu.

Súčet za zostavu – aktivácii tejto voľby sa v zostave zobrazí sumarizácia údajov (napr .: Zostava jázd – obsahuje dlhý zoznam všetkých jázd. Súčet zobrazí sumarizáciu v každom stĺpci, napr. “Čas jazdy”, “dobu zastávok, atď.).

Pre vytvorenie zostavy sa klikne na tlačidlo “Generovať”.

Zrušenie tvorby zostavy sa vykoná buď stlačením tlačidla “Zrušiť” alebo kliknutím kdekoľvek mimo okna “Vytvorenie novej zostavy”.