Sestava stavu nádrže

Sestava stavu nádrže – tato sestava poskytuje informace o spotřebě paliva, čerpání, úbytcích paliva a různých nesrovnalostech. Nejprve se musí zvolit období, za které se má sestava generovat.

Období – pro volbu období se klikne na “Vyberte období”, otevře se panel kalendáře. Panel kalendáře je stejný pro všechny funkce v rámci systému sledování. Volba období se provede kliknutím na počáteční a koncové datum. Zvolené dny budou modře zvýrazněny. Aktuální den je označen malým modrým trojúhelníčkem v levém horním rohu. Je-li do období zahrnut aktuální den (označen), trojúhelníček se změní na bílý. Maximální rozsah vybraného období je 1 měsíc. Vybrané období bude zobrazeno v hlavičce sestavy.

Minimální délka období je jeden den. Volba jednoho dne se provede dvojím kliknutím levého tlačítka myši na požadovaném dnu. Potom se musí vybrat objekty pro které se má sestava generovat.

Objekty – zde se volí objekty, pro které se má sestava generovat. Kliknutím na pole Objektů se rozbalí menu se seznamem všech objektů uživatele. Výběr ojektů se provede klikáním na požadované názvy objektů. Seznam se zavře kliknutím mimo seznam, ale v okně “Vytvoření nové sestavy”. Pokud se klikne mimo toto okno, okno se zavře aniž by se vložené informace uložily! Maximální počet objektů v jedné sestavě je 10.

Pro flotily s velkým počtem objektů je k dispozici vyhledávací lišta. Seznam objektů se aktualizuje s každým zadaným písmenem do vyhledávací lišty.

Vybrané objekty se přidávají na seznam s modře zvýrazněnými proužky. Pokud se mají některé položky ze seznamu vyjmout, musí se jednoduše kliknout na malý “x” napravo od názvu objektu.

Sloupce v součtu – toto pole umožňuje vybrat, které sloupce bude sestava v součtu obsahovat (tento typ sestavy obsahuje součet automaticky). Pro jednu sestavu lze zvolit maximálně 9 sloupců z 28 možných.

Potom se musí zvolit seznam sloupců. Sestava standardně zahrnuje následující parametry, které nelze vynechat:

 • Datum a čas zahájení – datum a čas, kdy změna hladiny byla registrována;
 • Hladina na začátku – hladina na začátku zaznamenané změny;
 • Hladina na konci – hladina na konci zaznamenané změny;
 • Rozdíl – rozdíl v hladině mezi počáteční a koncovou hodnotou.

Ostatní volitelné parametry, jež lze vybrat v seznamu sloupců:

 • Řidič – jméno řidiče;
 • Datum a čas změny – datum a čas, kdy byla změna paliva registrována;
 • Místo začátku události – místo, kde nastala událost změny hladiny paliva.

Po výběru parametrů sloupců se mohou aktivovat/deaktivovat nádledující obsah sestavy:

 • Zobrazit data ze sond – standardně nezapnuto, zobrazuje informace odděleně za každou instalovanou sondou (je-li instalováno více sond).
 • Součet za sestavu – standardně zapnuto, v sestavě bude součet, který sumarizuje všechny informace v sestavě a zahrnuje dříve vybrané sloupce v součtu.
 • Zobrazit graf hladiny paliva – standardně zapnuto, v sestavě bude graf hladiny paliva.
 • Zobrazit mapu – standardně zapnuto, v sestavě bude mapa s vyznačenými tankovaními a úbytky paliva.

Pro vytvoření sestavy se klikne na tlačítko “Generovat”.  Zrušení přípravy sestavy se provede kliknutím na tlačítko “Zrušit” nebo kliknout kdekoliv mimo okno “Vytvoření nové sestavy”.