Sestava jízd

Sestav jízd – se zaměřuje na podrobnosti jízd, kde jízda začala, kde skončila, jak dlouho trvala, jak byla dlouhá, atd. První co musí uživatel udělat, je vybrat období za které má být sestava vygenerována.

Období – pro výběr období se klikne na “Vyberte období”, zobrazí se panel s kalendářem. Panel kalendáře je v celém systému stejný. Pro volbu období se klikne počáteční a koncové datum. Zvolené dny se zvýrazní modře. Aktuální den je označen modrým trojúhelníčkem v levém horním rohu. Pokud se zvolí aktuální den, trojúhelníček se změní na bílý. Maximální rozpětí pro volbu období je jeden měsíc.

Minimum pro výběr období je jeden den. Volba jednoho dne se provede dvojím kliknutím levého tlačítka myši na příslušném dni. Potom se musí zvolit podle čeho se má sestava vygenerovat.

Sestava podle – k dispozici jsou dvě volby:

 • Řidičů;
 • Objektů.

Sestava zobrazí informace (vzdálenost, místo začátku práce, atd.) podle zvoleného cíle (Řidič nebo Objekt).  Takže jsou-li zvoleny Objekty, potom sestava zobrazí informace týkající se zvolených objektů.

Objekty/Řidiči – (podle volby v “Sestava podle”) umožňuje uživateleli zvolit pro které objekty/řidiče se bude sestava generovat. Volba se provede kliknutím na pole Objekty/Řidiči, rozbalí se seznam všech objektů/řidičů uživatele.  Kliknutím na název objektu/řidiče se objekt přidá do seznamu.  po ukončení výběru se seznam zavře kliknutím kdekoliv mimo seznam objektů, ale uvnitř okna Vytvoření nové sestavy. Jestliže se klikne mimo okno, okno se zavře bez uložení seznamu. Aktuálně je možno zvolit pro jednu sestavu maximálně 10 objektů/řidičů.

Pro vozové parky s velkým počtem objektů je implementována vyhledávací lišta. Seznam objektů se automaticky aktualizuje s každým zapsaným písmenem.

Výběrem objektů/řidičů se přidají do seznamu ve formě modrých polí. Chce-li uživatel ze seznamu odstranit některé objekty/řidiče musí kliknout na křížek x umístěný napravo od názvu objektu/řidiče.

Po volbě objektů či řidičů se musí zvolit, jak bude sestava seskupena.  Je třeba zvolit parametry v Seznamu sloupců.  Standardně se volí následující parametry:

 • Čas zahájení jízdy – čas prvního sepnutí zapalování, nelze volbu zrušit;
 • Místo výjezdu – místo sepnutí prvního zapalování;
 • Konec jízdy – čas vypnutí zapalování poslední jízdy;
 • Místo příjezdu – místo vypnutí zapalování poslední jízdy;
 • Doba jízdy – celkový čas pohybu vozidla;
 • Doba stání – celková doba stání vozidla;
 • Ujetá vzdálenost – celková délka jízd v km za den.

Volitelné parametry:

 • Tachometr na začátku – stav tachometru na začátku jízdy;
 • Tachometr na konci – stav tachometru na konci jízdy;
 • Řidič – jméno řidiče;
 • Spotřebované palivo – celková spotřeba za jízdu;
 • Spotřeba za hodinu –spotřeba za jízdu v l/hod;
 • Doba na volnoběhu – čas vozidla na volnoběhu;
 • Poznámky – prostor pro uživatelské poznámky;
 • Účel jízdy – služební, soukromá nebo žádný;
 • Virtuální odometr – ujetá vzdálenost dle virtuálního odometru vypočítaná jako rozdíl začátku a konce jízdy.

Po zvolení parametrů v seznamu sloupců lze aktivovat či deaktivovat další nastavení.

Součet za sestavu – sumarizuje všechny informace v sestavě.

Zobrazit mapu – tato volba umožňuje zobrazit v sestavě mapu s vyznačením všech náhlých úbytků paliva a čerpání.

Rozdělení jízdy na hranicích – při překročení hranic se jízda rozělí na dvě jízdy, před a po překročení hranic.

Zobrazení krátkých jízd do 50 m – tato volba umožní zahrnout do sestavy jízdy kratší než 50 m.

Vytvoření sestavy se iniciuje stisknutím tlačítka “Generovat”. Zrušení tvorby sestavy se provede buď stiskem tlačítka “Zrušit” nebo kliknutím kdekoliv mimo okno “Vytvoření nové sestavy”.