Osobitné podmienky

Niektoré funkcionality alebo objekty môžu mať osobitné podmienky alebo obmedzenia použitia. V nasledujúcej časti sú identifikované len všeobecné podmienky, ostatné otázky sú zobrazené v príslušných oddieloch.


Návesy

Sú v systéme sledovania zobrazené ako objekty. Nie sú však pre nich k dispozícii všetky funkcie. obmedzenie:

  • Nemožno k nim priradiť vodiča;
  • Nemožno k nim priradiť úlohy a návesy sa nezobrazí vo voliči “najbližší vozidlo”;
  • Nemožno s nimi pracovať v module tachografu;
  • Nie je s nimi možná komunikácia;
  • Nemožno pre nich aplikovať Štýl jazdy.

Ostatné osobitné podmienky:

  • Návesy sa k vozidlu priraďujú automaticky, akonáhle jednotka vo vozidle začne odosielať identifikáciu návesu. Systém konštantne kontroluje, či je v záznamoch prítomná identifikácie návesu;
  • V jednom okamihu môže byť k vozidlu pripojený iba jeden náves. Akonáhle je rozpoznané nové priradenie, predchádzajúce sa zruší;
  • Náves sa od vozidla odpojí, akonáhle sú prijaté dáta s novou súradnicou bez identifikácie návesu.

Skupiny

Zvláštne podmienky nastávajú, keď sa pripojí náves a vozidlo z rôznych skupín. Ak používateľ vyberie pre zobrazenie iba jednu skupinu, kde je viditeľný iba jeden z objektov, ale potom je pripojený k druhému, potom sa automaticky vo výbere zobrazí obe skupiny. Rovnaká logika sa uplatní pri výbere skupiny s objektom, ktorá má druhý objekt pripojený z inej skupiny. V tom prípade budú automaticky vybrané obe skupiny.